age1

نتایج یک تحقیق جدید در کالج برمینگام لندن اثبات کرد که حرکات ورزشی روزانه  قادر است از پیری زودرس پیشگیری کند و سبب به موقع پیر شدن گردد. تحقیق دوچرخه سواران تازه کار مسن نشان داد که بسیاری از عملکردهای فیزیولوژیکی که می توانند در سنین جوان مشاهده شود، در آن ها وجود دارد. محققین در این مطالعه 84 مرد و 41 زن را در دامنه سنی 5 تا 79 سال را برای ارزیابی اثرات فرآیند پیری بر بدن انتخاب کردند. آن ها در پی یافتن این سؤال بودند که آیا نشانگر فیزیولوژیکی در بدن وجود دارد که سن دقیق ما را مشخص کند. مردان و زنان قادر بودند به ترتیب روزانه 100 کیلومتر را در 5/6 ساعت و 60 کیلومتر را در 5/5 ساعت ورزش کنند. معیارهای خروج از مطالعه سیگار کشیدن، مصرف زیاد الکل، فشارخون بالا و یا سایر اختلالات سلامتی در نظر گرفته شد. آزمودنی ها دو روز تحت آزمایشات دقیق قرار گرفتند، برای هر آزمودنی یک پروفایل فیزیولوژیکی شامل سنجش پارامترهای قلبی و تنفسی، عصبی عضلانی، سوخت و سازی، غد درون ریز، عملکرد شناختی، قدرت استخوانی و سلامتی مشخص شد. علاوه براین رفلکس های آزمودنی ها، قدرت عضلانی، دریافت اکسیژن هنگام فعالیت ورزشی و توان اوج آن ها در هنگام دوچرخه سواری مشخص شد. در بین عوامل فیزیولوژیکی مورد سنجش، حداکثر اکسیژن مصرفی رابطه زیادی با سن داشت. به طور کلی در این مطالعه نشان داده شد که پیری فرآیندی کاملاً فردی است. مقاله مرتبط با این مطالعه درJournal of Physiology منتشر شد.

منبع : www.yourdoctor.ir