boy-sticking-out-tounge-with-stacks-of-books

در مواجهه با رفتارهای پرخاشگرانه و خشونت آمیز در کودک ،وظیفه والدین برخورد های کنترل کننده برای پیشگیری از ادامه اینگونه رفتارها در اطفال می باشد.

مرضیه محبوبی ، منطقه همدان، با بیان اینکه رفتار پدر و مادر با یکدیگر بر میزان خشونت کودک تاثیرگذار است، اظهار کرد: اگر کودک حس کند نیازهایش برآورده نمی‌شود احساس خود را به صورت خشمگین شدن بروز می‌دهد.

وی با بیان اینکه کودکان خشم خود را با پرخاشگری، بهانه‌گیری و حتی سکوت نشان می‌دهند، تصریح کرد: رفتار پدر و مادر با یکدیگر به عنوان الگوی مناسب برای کودک شناخته شده است بنابراین اگر رفتارشان مناسب نباشد موجب تشدید خشم کودک می‌شود.

محبوبی خاطرنشان کرد: اگر رفتار والدین با کودک که بیشتر از سن سه سالگی منیت و شناختش از خود قوی می‌شود، نامناسب باشد منجر به بروز خشم و در نهایت لجبازی او می‌شود.

ایسنا