insulin

دما های خیلی بالا یا پایین می تواند به راحتی عملکرد انسولین را تحت تاثیر قرار داده و اثر آن را از بین ببرد. پس از قرار دادن انسولین در محیط های گرم تر از 30 درجه سانتی گراد و سرد تر از 3 درجه خودداری کنید. همچنین توجه داشته باشید که:

* هرگز انسولین خود را در داخل ماشین و در معرض تابش مستقیم آفتاب رها نکنید.

* از کیف های نگهداری انسولین برای خنک نگهداشتن انسولین خود استفاده کنید.

* نگهداری انسولین در یخچال می تواند طول مدت نگهداری آن را افزایش دهد، ولی به یاد داشته باشید که تزریق انسولین سرد می تواند دردناک باشد، پس قبل از تزریق آن را برای مدت کوتاهی در دمای اتاق قرار دهید.

همیشه قبل از مصرف، توصیه های شرکت تولید کننده را مطالعه کنید تا از بروز هرگونه مشکل بعدی در امان باشید.

منبع : gabric.ir