foods

 

تغذیه بر زندگی شما از پیش از تولد تا هنگام مرگ اثرگذار است و برای زنده ماندن باید مواد غذایی مصرف شود. تغذیه، دانشی است که با جسم و رفتار ارتباط دارد. تغییراتی که در غذاها بروز می کنند، روندی که بدن، از غذاها استفاده می کند و هضم و جذب آن به همراه واکنش های متابولیکی و دبع از بدن مواردی هستند که متخصصین تغذیه با آن ها سرو کار دارند.

 

البته تعریف علمی و جامعی از تغذیه وجود دارد که تغذیه را دانش مرتبط با مواد مغذی و غذا می داند که در این ارتباط تعامل و تعادل با تندرستی و بیماری و فرآیندی است که هضم و جذب، انتقال و بهره گیری از غذاها را در بدن و سرانجام دفع را بررسی می کند. تعریف دیگری نیز توسط یک انجمن علمی ارائه شده که تنها واژه انتخاب را به تعریف پیشین اضافه نموده و تغذیه را دانش انتخاب مواد غذایی می داند که عنصر مهمی در کسب و حفظ وضعیت تغذیه ای مناسب به شمار می رود.

شما هر روز غذاهایی را انتخاب می کنید که می تواند در بهبود تندرستی یا به خطر افتادن آن موثر باشد. انتخاب مناسب ممکن است سبب کاهش بروز بیماری های گوناگون مانند سرطان و بیماری قلبی شود. توجه داشته باشید که تغذیه خوب یکی از مهمترین عوامل مرتبط با کسب و حفظ تندرستی است و می تواند به برآورده ساختن ویژگی های ارثی بالقوه کمک کند.