cskills

 بهتر است  راه و روش صحیح ارتباط برقرار کردن با دیگران را باهم در این مطلب بیاموزیم تا بتوانیم جایگاه و شخصیت اجتماعی خود را بدست آوریم.

انسان اجتماعی آفریده شده است بنابراین نیازمند ارتباط با دیگران است. کلام که ویژگی‌ انسان شمرده می‌شود از مهم‌ترین وسایل ارتباطی بین انسان‌ها است که موجب آگاهی از اندیشه دیگران، تبادل نظر، هماهنگی و اقدام گروهی برای رسیدن به بهترین نتیجه می‌شود.

دکتر فربد فدائی، روانپزشک، مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  نوشت :در عین حال ارتباط‌ غیرکلامی نقش مؤثری در روابط انسان‌ها دارد. حالات چهره، حالات بدن و فاصله‌ای که فرد با انسان دیگر رعایت می‌کند از این جمله است. به علاوه انسان‌ها به وسیله رفتار خویش در برابر دیگری به او پیام های آشکار یا ضمنی می‌دهند. برای نمونه توجه و پرستاری نسبت به فرد دیگر حاکی از ارتباط مثبت و بی‌توجه و طرد دیگری حاکی از ارتباط منفی است، گرچه این مسائل در کلام منعکس نشود.

گاهی فرد با کاربرد زبان کـــنایی و استعاره ای منظور دیگری را ورای مفهوم لغوی کلام خود در نظر دارد. برای نمونه پدری به فرزندش که کارنامه‌ای با نمره‌های پایین را به او نشان می‌دهد با لحن کنایی و طعنه می‌گوید: آفرین، من به داشتن فرزندی مانند تو افتخار می‌کنم که البته در اصل خلاف این سخنان را در نظر دارد. این امر موجب سردرگمی و ابهام فرزند می‌شود.

برای ارتباط بین فردی خوب توجه به چند اصل ضروری است از جمله «صراحت» یعنی گفت‌وگو باید روشن و واضح و بدون ابهام باشد. «صداقت» به این معنی که بین گفتار کلامی با حالات چهره و بدن هماهنگی باشد. برای نمونه نمی‌توان با قیافه‌ای پر از نفرت به فردی گفت که مورد عشق و علاقه است. «حفظ حرمت طرف دیگر» یعنی پذیرش اینکه او حق دارد دیدگاه دیگری داشته باشد که با سلیقه فرد متفاوت است و «بازداری» که به معنی مهار خشم هنگام ارتباط است.

روزنامه ایران