otoscope (1)

دستگاه اتوسکوپ یکی از ابزار های پرکاربرد پزشکی است که برای مشاهده داخل گوش از آن استفاده می شود . این دستگاه در مدل های مختلف موجود است که از مدل های ساده و آنالوگ تا مدل های دیجیتال و تصویری با قابلیت اتصال به دستگاه های پخش کننده گسترده هستند. تصاویری با کیفیت از مدل های مختلف این دستگاه رادر زیر ببینید.

otoscope (2)

otoscope (3)

otoscope (4)

otoscope (5)

otoscope (6)

otoscope (7)

otoscope (8)

otoscope (9)

otoscope (10)

otoscope (11)

otoscope (12)

otoscope (13)

otoscope (14)