Reasons-Why-your-kids-should-Play-Video-Gamesبسیاری از والدین، بازی های وئیدئویی را برای بچه ها بد می دانند  و معتقدند کودک بجای  این بازی باید در فضای ازاد بازی کند تا اینکه وقت خودرا مقابل صفحه نمایش بگذراند  ولی ،مطالعات متعدد توسط کارشناسان و محققان بازی  ویدیوئی برای چند ساعت د ر هفته بسیار خوب است البته این کارباید تحت نظارت بزرگسالان باشد در اینجا 5 دلیل برای اینکه کودک باید بازی ویدئیی انجام بدهد  ذکر کردیم که باهم می خوانیم
1-افزایش توانایی حل مسئله
برخلاف تلویزیون که فقط داده ها است و پردازشی وجود ندارد حتی ساده ترین بازیهای ویدئویی ،بچه را مجبور به فکر کردن و پردازش داده ها میکند مانند پازل های ساده و پیچیده در بازی های ویدئویی که مغز کودک فعال می شود
2- تقویت مثبت
در بازی های ویدئیی پاداش یا تشویق باعث می شودکه بازی به مرحله بعدی برود و این کار  به فرزند اراده میدهد تا توانایی مثبت داشته باشد
3- ارزش کار گروهی را می آموزد
گروهی که باهم در یک تیم کار میکنند بمنظوررسیدن به هدف است  و ارزش کارگروهی را به کودک می آموزد
4- افزایش هماهنگی دست و پا
مطالعات متعدد نشان داده اند که کسانیکه بازیهای ویدئویی  بازی میکنند  در مقایسه با کسانی که بازی های ویدئویی انجام  نمی دهند دست و چشم آنها هماهنگی بهتری دارند. مهارت ارزشمند برای فرد در هر زمینه است
5-پیوند ترویج خانواده
زمان بازی میتواند زمان خانواده باشد. لازم است بچه در خانه باشد و با خانواده وقتش را بگذراند و کنترل کننده بسیار فعالی است  و بچه تجربه بازی را بدست می آورد .شما میتوانید نقش تماشاگررا داشته باشید. دادن ایده ها،استراتژی صحبت کردن،اشتراک گذاری تجارب

منبع-اختصاصی http://www.hidoctor.ir