Anomaloscope (1)

دستگاه انولاموسکوپ یکی از وسایل مورد استفاده در پشم پزشکی است . از این دستگاه که یک چشمی دارد برای تشخیص کور رنگی یا نابهنجاری سنجش ادراک رنگ استفاده می شود. و نتایج بر روی مانیتور نمایش داده خواهند شد. تصاویر این دستگاه و انواع جدید و قدیمی آن را درزیر مشاهده کنید.

Anomaloscope (2)

Anomaloscope (3)

Anomaloscope (4)

Anomaloscope (5)

Anomaloscope (6)

Anomaloscope (7)

Anomaloscope (8)

Anomaloscope (9)

Anomaloscope (10)

Anomaloscope (11)

Anomaloscope (12)

Anomaloscope (13)

Anomaloscope (14)