centrifuge bucket (1)

باکت سانتریفیوژ وسیله ای در آزمایشگاه ها و دستگاه های سانتریفیوژ است این کاسه های معمولا از جنس پلیمر دردستگاه های سانتریفیوژ قرار می گیرند و مواد آزمایشی را در آن قرار می دهند.تصاویری از انواع مختلفی ازا ین باکت های را در زیر مشاهده نمایید.

centrifuge bucket (10)

centrifuge bucket (11)

centrifuge bucket (1)

centrifuge bucket (1)

centrifuge bucket (2)

centrifuge bucket (2)

centrifuge bucket (3)

centrifuge bucket (3)

centrifuge bucket (4)

centrifuge bucket (5)

centrifuge bucket (6)

centrifuge bucket (7)

centrifuge bucket (8)

centrifuge bucket (9)