Paravan medical (1)

پاروان ها وسایلی بسیار پرکاربرد در بیمارستان ها و مطب های پزشکان هستند. این پرده های متحرک تاشو می توانند مانند دیواری حائل بین بیمار و سایر بیماران یا همراهان عمل کنند. در ادامه تصاویری از انواع مختلفی ازاین پاراوان ها را مشاهده خواهید کرد.

Paravan medical (2)

Paravan medical (3)

 

 

 

Paravan medical (5) Paravan medical (6)

Paravan medical (7)

Paravan medical (8)

Paravan medical (9)

Paravan medical (10)

Paravan medical (11)

Paravan medical (12)

Paravan medical (13)

Paravan medical (14)