Automated tissue processor (1)

تیشو پروسسور اتوماتیک وسیله ای است که پردازش بافت (ثابت سازی ,خشک کردن و تمییز کردن )را به صورت اتوماتیک جهت اینکه اجزا سلولی نمونه به شکل درست در زیر میکروسکوپ الکترونی قرار گیرد انجام می دهد. تصاویری از انواع مدل های این وسیله را در ادامه مشاهده نمایید.

Automated tissue processor (2)

Automated tissue processor (3)

Automated tissue processor (4)

Automated tissue processor (5)

Automated tissue processor (6)

Automated tissue processor (7)

Automated tissue processor (8)

Automated tissue processor (9)

Automated tissue processor (10)

Automated tissue processor (11)

Automated tissue processor (12)

Automated tissue processor (13)

Automated tissue processor (14)

Automated tissue processor (15)