massage bed (1)

تخت ماساژ تخت هایی هستند که طوری طراحی شده اند که با قرار گیری بر روی آن ها بدن در آرامش قرار می گیرد و عمل ماساژ به منظور های مختلف از جمله فیزیوتراپی و یا رفع دردهای موضعی انجام می شود.تصاویری از انواع این تخت ها را مشاهده نمایید.

massage bed (2)

massage bed (3)

massage bed (4)

massage bed (5)

massage bed (6)

massage bed (7)

massage bed (8)

massage bed (9)

massage bed (10)

massage bed (11)

massage bed (12)

massage bed (13)

massage bed (14)

massage bed (15)