Swab Container (1)

جای پنبه استریل ظروفی استریل هستند که پنبه را به صورت رول ، ساده ، استریل و غیر استریل در آن نگه می دارند. این ظروف در کاربردها و اندازه های مختلفی یافت می شوند. در ادامه تصاویری از انواع این ظروف را مشاهده نمایید.

Swab Container (2)

 

Swab Container (3)

Swab Container (4)

Swab Container (5)

Swab Container (6)

Swab Container (7)

Swab Container (8)

Swab Container (9)

Swab Container (10)

Swab Container (11)

Swab Container (12)

Swab Container (13)

Swab Container (14)