Surgical lamp with camera (1)

حتما تاکنون پیش آمده است که ببینید یک عمل جراحی در یک جای دیگر درحال پخش است.در این چراغ یک دوربین خاص تعبیه شده است که افراد مختلف قادر خواهند بود عمل جراحی را بدون حضور در اتاق عمل مشاهده کنند. تصاویری از این چراغ های دوربین دار را در ادامه مشاهده نمایید.

Surgical lamp with camera (2)

Surgical lamp with camera (3)

Surgical lamp with camera (4)

Surgical lamp with camera (5)

Surgical lamp with camera (6)

Surgical lamp with camera (7)

Surgical lamp with camera (8)

Surgical lamp with camera (9)

Surgical lamp with camera (10)

Surgical lamp with camera (11)

Surgical lamp with camera (12)

Surgical lamp with camera (13)

Surgical lamp with camera (14)

Surgical lamp with camera (15)