densitometer (1)

وسیله دانسیتومتر وسیله ای آزمایشگاهی است که جهت اندازه گیری چگالی همچنین نسبت دانسیته مواد به دانسیته یک ماده استاندارد(معمولا آب) دریک دمای مخصوص مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه مطال عکس هایی از این وسیله را مشاهده نمایید.

densitometer (2)

densitometer (3)

densitometer (4)

densitometer (5)

densitometer (6)

densitometer (7)

densitometer (8)

 

 

 

densitometer (10) densitometer (11)

densitometer (12)

densitometer (13)

densitometer (14)

densitometer (15)