images.jpg45756

از استدلال اخلاقی چه میدانید و چه تاثیراتی روی تصمیم گیری افراد مختلف می تواند داشته باشد .

استدلال اخلاقی (Moral reasoning) به یک فرآیند تفکر مشخص گفته می شود که انسان بر مبنای آن تصمیم می گیرد که در یک شرایط خاص، چه کاری درست و چه کاری نادرست است. زمانی که می خواهیم در مورد درست یا نادرست بودن کاری تصمیم بگیریم، از استدلال اخلاقی کمک می گیریم.
برای انجام این تحقیقات، مغز 67 داوطلب دانشجوی رشته مدیریت اجرایی 24 تا 33 ساله تصویربرداری MRI شده است و نتایج نشان می دهد که حجم ماده خاکستری افرادی که بیشتر استدلال اخلاقی می کنند، بزرگتر است.
سیستم عصبی مرکزی از دو ناحیه ماده سفید و ماده خاکستری تشکیل شده است. بخش اعظم ماده خاکستری را سلول های عصبی، نوروفیل (دندریت ها و آکسون های میلین دار و غیر میلین دار)، سلول های گلیال و مویرگ های خونی تشکیل می دهند.
ماده خاکستری مغز مسئول رفتارهای اجتماعی، تصمیم گیری، پیش بینی و رویکردهای چالشی است.
نتایج این تحقیقات در نشریه PLOS ONE منتشر شده است.

ایرنا