دبير انجمن علمي داروسازان كشور گفت: نحوه مصرف دارو در كشور و توجه به مصرف به موقع دارو در سودهي داروخانه‌ها و ميزان مصرف صحيح دارو رابطه مستقيمي دارد.

دكتر واقفي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: هم اكنون 8 هزار و 985داروخانه در كشور ما مشغول به كارند كه حدود 12 هزار و 750 داروساز كشور در اين شاخه اشتغال دارند و بار اصلي را در اثرگذاري بر سيستم سلامت كشور بر عهده دارند.
وي گفت: اين شاخه از حرفه داروسازي منتقل كننده ماحصل پروتكل درمان به بيمار و عامل اصلي تبليغ و ترويج و ارتقاء يا تنزل منزلت و شأن دارو درماني در كشور است.
واقفي تصريح كرد: هم اكنون فروش سالانه داروهاي خارجي، 8 ميليارد و 336 ميليون 767 هزار ريال و واردات دارو 3 ميليارد 674 ميليون و 723 هزار ريال است.
دبير انجمن علمي داروسازان كشور ادامه داد: در كل كشور معادل 2 ميليارد و 606 ميليون و 666 هزار ريال نسخه صادر مي شود كه بهاي ميانگين فروش هر نسخه 22 هزار و 309 ريال مي باشد که بر حسب وجود انواع داروهاي داخلي و خارجي، نسخه‌ها متفاوت است.
همچنين دكتر مژدهي عضو شوراي عالي داروخانه‌ها به خبرنگار ما گفت: براي داروخانه‌ها طبق محل و شرايط كاري از قبيل روزانه يا شبانه بيمارستاني، نوع و ميزان داروهاي قابل عرضه و ميزان فروش متفاوت است.
وي تصريح كرد: افزايش مصرف دارو و مصرف داروي بدون تجويز پزشك، تأثير چشمگيري در سلامت و كيفيت زندگي مردم دارد كه هم اكنون بهترين رويكرد موجود مي‌تواند منطقي شدن قيمت داروها باشد.
دكتر مژدهي تأكيد كرد: پيروي نكردن از پروتكل‌هاي درماني صحيح و افزوني مصرف دارو بدون نظر پزشك، معضلي براي سلامت زندگي مردم و اقتصاد جامعه دارويي بوده، ضمن اينکه نحوه تأثير كاهش سود دهي داروخانه‌ها و كاهش سيستم انگيزش داروساز و داروخانه دار در رشد بي رويه مصرف دارو تأثير مستقيم دارد.