doctor surgeon radiologist

آیا می دانستید افرادی که به مصرف دخانیات اعتیاد دارند باید داروی بیهوشی بیشتری دریافت کنند.

 طی یک پژوهش به منظور بررسی تأثیر سیگار و دود آن بر میزان داروی بیهوشی، 90 زن که تحت عمل هیسترکتومی کامل شکمی _ روشی که در آن رحم و گردن رحم را بر می‌دارند _ بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.

این تعداد از زنان به سه گروه سیگاری، در معرض دود سیگار و افرادی که سابقه سیگار کشیدن یا در معرض دود سیگار بودن را نداشتند تقسیم شدند.

پس از انجام عمل جراحی میزان استفاده از داروهای بیهوشی و آرامبخش‌ها در هر یک از این سه دسته مورد مقایسه قرار گرفت.

نتایج نشان می‌داد که سیگاری‌ها و افرادی که در معرض دود سیگار بودند در مقایسه با غیر سیگاری‌ها به ترتیب 38 و 18 درصد داروی بیهوشی بیشتری را نیاز داشتند.

این پژوهش طی نشست انجمن بیهوشی اروپا در برلین مطرح شد.

ایسنا