artificial ligament (1)

رباط مصنوعی یک رباط از جنس پلیمر است که می تواند در صورت بروز صدمه جایگزین رباطهای پاره در زانو یا سایر اعضای آسیب دیده شود. در ادامه مطلب تصاویری از این رباط ها و نحوه قرار گیری ان ها در مفصل را مشاهده خواهید کرد.

 

artificial ligament (2)

artificial ligament (3)

artificial ligament (4)

artificial ligament (5)

artificial ligament (6)

artificial ligament (7)

artificial ligament (8)

artificial ligament (9)

artificial ligament (10)

artificial ligament (11)

artificial ligament (12)

artificial ligament (13)