psychology_gender_studies_stress_arguments_research-466230

رفتارهای مردانه چه میزان تبعیض را در برابر زنان نشان می دهند و تبعیض جنسیتی در روابط کاری و خانوادگی چه میزان تاثیرگذار است؟

آیا مردان امروز به برابری جنسیتی عقیده دارند؟ آیا تبعیض میان زنان و مردان کاهش یافته است؟ آیا راهی وجود دارد که بتوان میزان باور مردان به تبعیض جنسی را تشخیص داد؟

به نظر می رسد سنجش جنسیت گرایی در میان مردان امری سخت و پیچیده باشد، اما راه های بسیار ساده و آسانی برای فهم این موضوع وجود دارد. یکی از مطمئن ترین این راه ها توجه به شیوه حرف زدن و خندیدن مردان است. در واقع اعتقاد افراد به برتری یک جنس بر دیگری به نحو غیر قابل انکاری بر تعاملات اجتماعی میان زنان و مردان اثر گذار است. البته باور به چنین مفهومی می تواند به دو صورت خیرخواهانه یا خصمانه بروز پیدا کند.

تبعیض  جنسی خصمانه به معنای نفرت و بیزاری از زنان است، و اغلب به صورت رفتارهای متسلبانه و در جهت حفظ قدرت بروز پیدا می کند. تبعیض جنسی خیرخواهانه ظاهری مثبت تر دارد و جنبه های پدرسالارانه در آن بیشتر است، این رفتار به نوعی نشان دهنده رادمردی و بینشی مثبت نسبت به زنان است.مردانی که به تبعیض خیرخواهانه اعتقاد دارند رفتار خود را ناشی از حسن نیت می دانند، این گروه هم چنان بر این باور هستند که زنان برای زندگی راحت در جامعه نیاز به حمایت و پشتیبانی مردان دارند.

اما مشاهده تعاملات بین جنسیتی و توجه به رفتارهای کلامی و غیر کلامی زنان و مردان نشانه ای گویا برای تشخیص تبعیض خصمانه یا خیر خواهانه است که هر یک به صورتی متفاوت جلوه گر می شوند. بر این اساس مردانی که نگاهی خصمانه به زنان دارند در تعامل با آنها از شیوه صحبتی عموماً غیر دوستانه استفاده می کنند و  در طول یک مکالمه کمتر لبخند می زنند. در طرف مقابل تبعیض خیرخواهانه منجر به برخوردهای دوستانه تر و گرم تر مردان با زنان می شود، هم چنین این گروه مردان بیشتر لبخند به لب می زنند، از لغاتی که بار احساسی مثبتی به دنبال دارد بیشتر استفاده می کنند و صبوری بیشتری برای شنیدن پاسخ های زنان به خرج می دهند.

بنابراین اگرچه در ظاهر تبعیض جنسیتی در دهه های اخیر کاهش چشم گیری داشته است اما در واقع نحوه بروز آن از شیوه های خصمانه به خیرخواهانه تغییر جهت داده است. شاید تعبیر قشنگی نباشد اما در حال حاضر اغلب مردان هم چون گرگی هستند در لباس میش، که باور خود به برتری و میلشان به تسلط بر زنان را در قالبی دوستانه و خیرخواهانه بروز می دهند. پس اگر می خواهید عقیده اصلی مردی را کشف کنید بیش از ظاهرش به خنده ها و شیوه های صحبت کردنش دقت کنید.

منبع psychcentral

انتهای پیام