رييس دانشگاه علوم پزشكي شيراز با تاكيد بر شبكه‌اي شدن داروخانه‌ها، اين اقدام را در توزيع بهينه دارو در سطح كشور سودمند برشمرد.
به گزارش دکتر سلام به نقل از ايسنا، دكتر ايمانيه امروز در افتتاحيه نوزدهمين اجلاس معاونين غذا و داروي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور توزيع بهينه دارو را در توليد مناسب آن موثر دانست و افزود: در اين راستا سيستم نرم افزاري تهيه و به زودي شبكه كشوري آن راه اندازي مي‌شود.
وي با اشاره به اين كه جايگاه واقعي داروساز در چرخه درمان به درستي مشخص نيست، گفت: بايد به نقش داروساز در جهت ارائه توضيحات در زمينه عوارض دارويي و جلوگيري از مصرف بي رويه آن توجه بيشتري شود.
رييس دانشگاه علوم پزشكي شيراز به وجود كميته علمي بررسي نسخ دارويي در كشور اشاره كرد و يادآور شد: براي نهادينه كردن مصرف بهينه دارو راهي جز تقويت اين كميته‌ها نداريم.

ايمانيه ساماندهي نسخ پزشكي را مرهون همكاري بيشتر سازمان نظام پزشكي كشور عنوان كرد و افزود: سرمايه گذاري در آموزش عمومي و كادر پزشكي نيز با اثربخشي بالايي همراهند.

وي با بيان اين كه ميزان مصرف دارويي هر منطقه به فراخور بروز و شيوع بيماري متفاوتند، گفت: براين اساس توليد و ورود داروها در مقاطعي از زمان دستخوش تغييرات و آسيب‌هايي مي‌شود.

رييس دانشگاه علوم پزشكي شيراز با اشاره به ضرورت توجه بيشتر به جلوگيري از رانت،‌انحصار طلبي شركت‌ها و موسسات مرتبط در مقوله توزيع دارو افزود: موفقيت در اين امر از مصاديق بارز اجراي عدالت است.

وي با تاكيد بر تغيير مسير از توليد داروهاي شيميايي به سمت داروهاي گياهي در ادامه مصرف داروهاي گياهي را در كشورهاي هند و چين رو به افزايش دانست و افزود: مصرف اين قبيل داروها با فرهنگ غني ايراني و اسلامي ما سازگاري دارد.

دكتر ايمانيه عراق، پاكستان، آسياي ميانه و كشورهاي حوزه خليج فارس را بازار خوب دارويي براي ايران برشمرد و افزود: كشورهاي حوزه خليج فارس مشتريان خوب خدمات سلامت هستند و اين در حالي است كه ايرانيان مقيم اين كشورها علاقه ويژه‌اي به استفاده از داروهاي ايراني دارند.

وي با اعتقاد به اين كه از سوي برخي افراد سودجو در خصوص كيفيت داروهاي ايراني سياه نمايي شده است، گفت: ورود بيشتر ماده اوليه دارو راه حل موثري براي قطع وابستگي است.

رييس دانشگاه علوم پزشكي شيراز با اشاره به تشكيل شوراي امنيت غذا در كشور در ادامه برهمكاري بيشتر دانشگاه ها با جهاد كشاورزي، وزارت صنايع، بازرگاني و استانداري‌ها تاكيد كرد و در خاتمه يادآور شد: غذا و دارو دو مقوله اساسي در حيطه سلامت است كه در سالهاي اخير توجهات ويژه به آن شده است.