در داروخانه هاي عادي نبايد داروهاي خارج از فهرست دارويي كشور به فروش برسد.

دكتر دنياروند ، معاون غذا و داروي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به باشگاه خبرنگاران گفت : پزشكان فقط مجاز به تجويز داروهاي داخل فهرست دارويي كشور هستند و چنانچه نيازمند دارويي خارج از فهرست باشند بايد از مسير مراكز دارويي تك نسخه اي تامين شوند.
وي گفت: نسخه ها پس از ورود به داروخانه ها به صورت الكترونيكي ثبت مي شوند و از نظر وجود خطا در نسخه نويسي ، وجود داروهاي خارج از فهرست و تجويز داروهاي خارج از استاندارد بررسي و بازخورد آن به پزشكان اعلام مي شود.
معاون غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تاكيد كرد: فهرست داروهاي رسمي كشور با قيمت نهايي مصوب آن منتشر مي شود و در اختيار داروخانه ها و پزشكان قرار مي گيرد و همچنين براي تعديل و كنترل قيمت دارو، بهبود كيفيت داروهاي مصرفي سياست هايي اتخاذ شده است.