cocaine
کوکائین و امفتامین دارو های محرکی هستند. آنها اغلب مخروطی یا برشی هستند ، چونکه امفتامین خیلی ارزاتر از کوکائین است و هر دو از اثری مشابه بر خوردارند . این دارو ها هوشیاری و حس خوبی از حیات را به دست می دهند ، اشتها را کاهش داده ، باعث بی خوابی  می شوند. استفاده مکرر از آن می تواند جنون سوء زن را تشدید کرده ، هذیان گویی و فقدان بصیرت ، تجاوز و آسیب های بدنی و مغزی را به خاطر استعمال آن از راه بینی  به وجود آورد . کاربرد مقدار زیادی از آن می تواند یک شکلی از شیزوفرنی را توسعه دهد . بدن به مرور دربرابراین دارو ها مقاومت نشان می دهد ، بنابراین استفاده کننده به مقدار بیشتر و بیشتری از مصرف نیاز پیدا می کند و ممکن است وارد زمان سختی شود وقتی که در نوبت بعدی به درمان  دندان نیاز پیدا  می کند . علائم ترک آن شامل خستگی و پریشانی بیش از حد است .