shock wave therapy (1)

تجهیزات شوک ویو تراپی وسایلی هستند که از روش استفاده از انرژی صوتی به منظور وارد آوردن ناگهانی موج ضربان دار به بدن برای درمان برخی ضایعات حاد یا مزمن بافتهای نرم بدن به درمان می پردازند.در ادامه مطلب تصاویری از انواع مدل های این دستگاه را مشاهده خواهید کرد.

shock wave therapy (2)

shock wave therapy (3)

shock wave therapy (4)

shock wave therapy (5)

shock wave therapy (6)

shock wave therapy (7)

shock wave therapy (8)

shock wave therapy (9)

shock wave therapy (10)

shock wave therapy (11)

shock wave therapy (12)

shock wave therapy (13)

shock wave therapy (14)

shock wave therapy (15)