gym

تمرینات ورزشی با فشار پیشرونده می تواند موجب بهبود کیفیت غضروف کشکک در زنان یائسه در معرض خطر ابتلا به استئوپروز و استئوآرتریت گردد. اثرات تمرینات ورزشی با فشار پیشرونده بر روی غضروف زانو، علایم استئوآرتریت و عملکرد بدنی در زنان پس از سن یائسگی و مبتلا به استئوآرتریت ملایم زانو در یک مطالعه ارزیابی شد. محققین بدین منظور، تعداد 80 زن یائسه و در دامنه سنی 50 تا 65 سال که در اکثر روزهای ماه از درد زانو رنج می برند را به طور تصادفی انتخاب و به گروه تمرینی و کنترل تقسیم کردند. پیش از شروع پژوهش ابتلای آزمودنی ها به استئوآرتریت ملایم مورد تأیید قرار گرفت. آزمودنی های گروه تمرینی برنامه ورزشی خود را زیر نظر یک متخصص به تناوب سه بار در هفته و به مدت 12 ماه انجام دادند، در حالی که گروه کنترل به فعالیت بدنی همیشگی خود ادامه دادند. محققین پس از اتمام دوره پژوهش بافت غضروف کشکک و میزان مایع مفصل زانو را از طریق روش MRI  و زمان استراحتی T2 اندازه گیری کردند. فرآیند انحطاطی استئوآرتریت با شکستگی شبکه کلاژنی و افزایش آب آزاد در مفصل غضروفی همراه است.در مواردی نشان داده شده است که تغییرات شکستگی غضروفی می تواند به واسطه فعالیت بدنی کاهش و یا متوقف شود. این وضعیت می تواند موجب توقف پیشرفت بیماری گردد. تمرین های ورزشی زیادی در زمینه بهبود مفضل زانو ارزیابی شده اند، با وجود این در این مطالعه نشان داده شد که تمرین ورزشی پرش و حرکات سریع به اطراف علارغم این که برای زانو مضربه نظر می رسد، ولی اثرات مفیدی در بهبود وضعیت زانوی بیماران  مبتلا به استئوآرتریت ملایم دارد. یافته های حاصل از این مطالعه درMedicine & Science in Sports & Exercise منتشر شد.

منبع : www.yourdoctor.ir