diabetes1

دیابت از هر نوعی که باشد، راههای زیادی برای کاهش شدت آن وجود دارد و جلوی پاره ای از مشکلات را در بلند مدت می گیرد. هر چند که تعداد کمی از دیابتی های نوع یک قادرند که متابولیسم مؤثری را که نیاز دارند بدون درمان تغییر دهند اما اگر بدن شما قادر به تولید انسولین نباشد، هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد

و آن فرد ممکن است نیازهای مبرمی به انسولین داشته باشد. هرچه از انسولین کمتری برای پایین نگهداشتن قند خون در سطح طبیعی، استفاده کنید، باعث بهبودی شما در دراز مدت می شود.   هر تغییری در دیابتی ها، باید به آهستگی و به طور دقیق انجام شود. در تمام مواقع شما باید دقیقاً به بازخوردهایی که از بدنتان درباره اینکه در حال انجام چه کاری هستید گوش فرا دهید. اگر شما از زمان کودکی مشکل دیابت داشتید احتمالاً قادر به تطبیق انسولین مورد استفاده در پاسخ به تغییر نیازمندیهای خودتان هستید، در صورتی که روش زندگی را تغییر دهید، سعی کنید مقدار واحد آن را پایین بیاورید بعد از چند روز به احساس خود در مورد کاهش میزان مصرف توجه کنید. اگر قند خون شما کاهش یافته، همین نحوه درمان را به طور آهسته ادامه دهید. اوره یا قند خون را به طور منظم در طی فرآیند تطبیق آزمایش کنید اما متوجه باشید که نباید در هر آزمایش تغییر سریع و زیادی انجام دهید. درک این مطلب ضروری است که دیابت ها با هم فرق دارندو هیچ شخصی نمی تواند به طور دقیق بگوید که چگونه شما در مقابل وقایع زندگیتان، تغییرات درونی تان و محرک های محیطی تان واکنش نشان می دهید؟ باید خودتان را بشناسید که چگونه واکنش نشان می دهید. این آگاهی ها از عقیده شخصی تان و تجربیات دیرینه تان به دست می آید.