kidneys1
مجاری ادراری یکی از مواضع التهاب ناهنجاری دستگاه ادراری است که می تواند منجر به آسیب کلیه شود، اگر آن به طور مکرر انجام گیرد. این معمولاً در میان زنان شایع تر است. مبتلایان مکرر و مصرانه احساس ادرار دارند، اما تخلیه ادرار با سوزش دردآوری انجام می گیرد، اگر چه ممکن است مقدار ادرار کم یا هیچ باشد. بعضی اوقات با ادرار خون هم مشاهده می شود و آن ممکن است همراه با چرک هم باشد. حتی ممکن است همراه با درد زیر شکم و تب ملایم باشد.
ناراحتی مجاری ادراری را اغلب مربوط به عفونت باکتری می پندارند، اما تحقیق نشان داده است که تنها ارتباط ظریفی می تواند بین علائم مرض و باکتری باشد. در حدود 50 درصد از نمونه ها هیچ گونه علائم عفونتی را نشان نمی دهند، در حالی که باکتری اغلب علائمی در اوره اشخاص نشان می دهد. وقتی این امر همراه باکتری باشد آنها به نوعی تمایل دارند که آنها را به طور بی ضرری در بدن سالمی نشان دهند (اغلب   coli  Escherichia در مدفوع زندگی می کند). این اجسام همیشه همراه هستند بنابراین درک آنها مهم است؛ که چه چیزی ارتباط سلامتی ما را با آنها بر هم می زند.