pain2

به خودتان اجازه ندهید به وضعیت بدنی سست یا کاهش فعالیت بیافتید. اگر در حالت ایستاده یا نشسته هستید، و تغییر حالتی ندارید و به شکل خاصی ایستاده اید؛ این حالتها باعث ایجاد کشش در پشت می شود. حتماً راست بنشینید و بایستید، درست این طور فرض کنید که مانند ریسمانی هستید که از سقف آویزان شده، وزن بدنتان را به طور مساوی روی هر دو پا تقسیم کنید. اگر برای مدت طولانی مجبور به ایستادن هستید یکی از پاهای خود را روی چهار پایه بگذارید و در هر چند دقیقه آن را عوض کنید. این عمل کشش را در ماهیچه های پایینی پشت کاهش می ددهد.
نشستن، نسبت به ایستادن، خطر بیشتری برای پشت دارد، عمدتاً به علت آن است که ما وضعیت خودامن را با موقعیت صندلیهایی وفق می دهیم که به شکل چندان خوبی طراحی نشده اند که متناسب با پشت ما باشند. اگر روزانه برای مدت زمان زیادی می نشینید، حتما از صندلی ای استفاده کنید که بتواند وضعیت مطلوبی را برای قسمت پایینی کمر شما فراهم کند. اگر لازم باشد با استفاده از بالش این وضعیت را برای خودتان مطلوب کنید یا بالشی را به طور طولی در عقب تکیه گاه صندلی قرار دهید یا از وسائل برجسته ساخته شده به همین منظور استفاده کنید. از صندلیهایی که تکان تکان می خورند، صندلیهایی که داخل آنها فرو می رود و صندلیهایی که نشیمنهایی بزرگتر از طول استخوان ران دارد و شما را مجبور می کند در وضعیت بدنی سستی قرار گیرید اجتناب کنید.
رانندگی در صندلی بسیار سفت یا به شکل بد طراحی شده، می تواند باعث کمر درد شما باشد، مخصوصاً اگر رانندگی ایجاد فشار کند. حتماً در موقع رانندگی راست بنشینید، و آگاهانه به شانه هایتان استراحت دهید. اگر رانندگی شما طولانی است با فاصله به کمر خود استراحت بدهید. بعضی از قربانی های درد کمر مزمن با صندلی جدید ناراحتی خود را معالجه کرده اند.
هرگز بیش از یک ساعت بدون برخاستن در حالت نشسته نباشید. در صورتی که راننده، کارمند اداره یا نویسنده هستید، باید در هر ساعت برای کشش رانتان کارتان را متوقف کنید. بهبود خواهید یافت و پشت تان بهره خواهد برد.
خوابیدن روی تخت شل همچنین برای کمر خطرآور است. تشک سفتی را انتخاب کنید یا بالشتک تخته ای را بین محل درد و تشک قرار دهید. اگر روی پشت می خوابید بالش را زیر زانوها قرار دهید تا آنها تا حد کمی خم شوند. اگر شما روی پهلو راحت تر می خوابید بالش را به شکلی استفاده کنید که سرتان را به طور درستی با ستون مهره ها در حال تعادل نگه دارد و زانوها به حالت خم قرار بگیرند. روی شکم و روی تشک آبی نخوابید و در تختخواب مطالعه نکنید.