kidneys

نتایج  تحقیقات پژوهشگران  American Society of Nephrology  اثبات کرد که در بین بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی، سیر پیشرفت بیماری در  مریض هایی که از رژیم های غذایی اسیدی پیروی می کنند، 3 برابر بیمارانی است که از رژیم های کمتر اسیدی تبعیت می کنند. رژیم های غذایی با اسیدیته پایین حاوی میوه ها و سبزیجات و در مقابل رژیم های غذایی با اسیدیته بالا حاوی فرآورده های گوشتی می باشند. تغذیه اثر بسزایی بر جنبه های گوناگون سلامتی از جمله عملکرد کلیوی دارد.  برای مثال در بیماران با نارسایی مزمن کلیوی، مطالعات نشان داده است که رژیم غذایی اثر معناداری در پیشبرد نارسایی کلیوی دارد. این مطالعه به سرپرستی دکتر Tanushree Banerjee انجام شد. هدف اصلی از این پژوهش ارزیابی اثر رژیم غذایی با اسیدیته بالا بر عملکرد کلیوی بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی بود. این محققین داده های مربوط به 1486 بیمار مبتلا به نارسایی کلیوی را بررسی کردند. بیماران به طور میانگین برای 2/14 سال پیگیری شدند. یافته های حاصل ار تجزیه و تحلیل های آماری مطالعه نشان داد که مقادیر بالای اسیدیته رژیمی موجب پیشبرد نارسایی کلیوی در این دسته از بیماران می شود. بر این اساس محققین پیشنهاد کردند که بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی باید توجه بیشتری بر رژیم غذایی خود و دریافت کمتر غذاهای اسیدی و افزایش مصرف میوه ها و سبزیجات داشته باشند، تا بتوانند روند پیشرفت بیماری شان را بهتر کنترل کنند.  یافته های حاصل از این مطالعه درJournal of the American Society of Nephrology (JASN),  منتشر شد.