Digital microscope (1)

میکروسکوپ دیجیتال شامل دوربینهای دیجیتالی هستند که برروی لنز میکروسکوپ نصب شده و تصویربرداری دیجیتال را بر عهده می گیرد. در ادامه مطلب تصاویری ازانواع مانیتور دار و یا قابل اتصال به مانستور خارجی را مشاهده نمایید.

Digital microscope (1)

Digital microscope (2)

Digital microscope (3)

Digital microscope (4)

Digital microscope (5)

Digital microscope (6)

Digital microscope (7)

Digital microscope (8)

Digital microscope (9)

Digital microscope (10)

Digital microscope (11)

Digital microscope (12)

Digital microscope (13)

Digital microscope (14)

Digital microscope (15)

Digital microscope (16)

Digital microscope (17)