ventilator machine (1)

دستگاه ونتیلاتور طراحی شدند تا از فشار مثبت استفاده کنند برای اینکه مخلوط گازهای تنفسی و بیهوشی تولید میگردد. در ادامه این مطلب تصاویری از دستگاه ونتیلاتور را مشاهده می کنید.

ventilator machine (2)

ventilator machine (3)

ventilator machine (4)

ventilator machine (5)

ventilator machine (6)

ventilator machine (7)

ventilator machine (8)

ventilator machine (9)

ventilator machine (10)

ventilator machine (11)

ventilator machine (12)

ventilator machine (13)

ventilator machine (14)

ventilator machine (15)