Woodson (1)

وودسان دندانپزشکی وظیفه حمل کردن و قرار دادن مواد ترمیمی موقتی در حفره ایجاد شده(سر پدالی) و متراکم کردن ماده ترمیمی(سرضربه ای) را به عهده دارد. در ادامه مطلب تصاویری از این وسیله را مشاهده نمایید.

Woodson (2)

Woodson (3)

Woodson (4)

Woodson (5)

Woodson (6)

Woodson (7)

Woodson (8)

Woodson (9)

Woodson (10)

Woodson (11)

Woodson (12)

Woodson (13)

Woodson (14)