27 عکس از گیاه پر خواص و مفید آلوورا. تصاویر از آلووراهای تازه گرفته شده است. همانطور که میبینید آلوورا در کنار خاصیت های بیشمارش، بسیار زیباست.

Leaf of aloe

photo-Aloe-vera-fresh (1)

photo-Aloe-vera-fresh (2)

photo-Aloe-vera-fresh (3)

photo-Aloe-vera-fresh (4)

photo-Aloe-vera-fresh (5)

photo-Aloe-vera-fresh (6)

photo-Aloe-vera-fresh (7)

 

photo-Aloe-vera-fresh (9)

photo-Aloe-vera-fresh (10)

photo-Aloe-vera-fresh (11)

photo-Aloe-vera-fresh (12)

photo-Aloe-vera-fresh (13)

photo-Aloe-vera-fresh (14)

photo-Aloe-vera-fresh (15)

photo-Aloe-vera-fresh (16)

aloe

photo-Aloe-vera-fresh (18)

photo-Aloe-vera-fresh (19)

photo-Aloe-vera-fresh (20)

photo-Aloe-vera-fresh (21)

photo-Aloe-vera-fresh (22)

photo-Aloe-vera-fresh (23)

photo-Aloe-vera-fresh (24)

photo-Aloe-vera-fresh (25)

photo-Aloe-vera-fresh (26)

aloe vera  10