Mouth Prop (1)

دهان باز کن لاستیکی وسیله ای است که باز نگه داشتن دهان بیمار حین اعمال دندان پزشکی را به طور پیوسته میسر میسازد.در ادامه این مطلب از وبسایت دکتر سلام تصاویر این وسیله را مشاهده نمایید.

Mouth Prop (2)

Mouth Prop (3)

Mouth Prop (4)

Mouth Prop (5)

Mouth Prop (6)

Mouth Prop (7)

Mouth Prop (8)

Mouth Prop (9)

Mouth Prop (10)

Mouth Prop (11)

Mouth Prop (12)

Mouth Prop (13)

Mouth Prop (14)

Mouth Prop (15)