Mouth Gag (1)

انبر دهان باز کن یکی از انواع انبر های پزشکی است که باز نگه داشتن دهان بیمار حین عمل دندان پزشکی را به عهده دارد. در ادامه مطلب تصاویری از انواع این انبر را مشاهده نمایید.

Mouth Gag (1)

Mouth Gag (2)

Mouth Gag (3)

Mouth Gag (4)

Mouth Gag (5)

Mouth Gag (6)

Mouth Gag (7)

Mouth Gag (8)

Mouth Gag (9)

Mouth Gag (10)

Mouth Gag (11)

Mouth Gag (12)

Mouth Gag (13)

Mouth Gag (14)