كمپاني بيوتكنولوژي امريكا”نورث وست باي ترپيوتيكس” براي استفاده از نخستين واكسن ضد سرطان مغز در جهان در سوئيس مجوز دريافت كرد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه خبري ميگ نيوز روسيه؛ انيستيتو بهداشت سوئيس براي استفاده از تركيب امريكايي DCV-Brain دي سي وكس بيرين در چندين مراكز بهداشتي مجوز داد.
بنابر اين گزارش واكس DCV-Brain كه مخصوصا براي پيشگيري از سرطان مغز تهيه شده است تا آخر سپتامبر (اوايل مهر) در معرض فروش قرار مي گيرد.
همچنين نتايج تحقيقات، تست ها و آزمايشهاي انجام شده كمپاني بيوتكنولوژي نشان داد اين واكسن امكان مي دهد خطر ايجاد عود مرض در سه سال نخست پس از معالجه كاهش و طول عمر بيمار به طور متوسط يك تا سه سال افزايش يابد.