how-to-treat-pulmonary-embolism-exercise

زمانی استرس دارید و می خواهید در هوای آزاد بدوید، در این موقع حالتان حالتان خیلی فرق می کند می دانید چرا ، تسکین و فرونشانی هیجانی به علت  فعالیت  ورزشی، فقط مقدار کورتیوزل را کم نمیکند بلکه باعث از بین رفتن فرسودگی شغلی هم می شود. همه ما با این اصطلاح آشنایی داریم :کارآشنایی داریم: استرس ذهنی، بدنی و هیجانی و خستگی که حتی منجر به این می‌شود که شما مهارت و کارآمدی‌تان در حرفه‌ای که دارید را زیر سوال ببرید. تحقیقی جدید در استرالیا نشان داده جلسات پیوسته تمرینات هوازی همراه با تعریق، می‌تواند مستقیما علائم خستگی مانند احساس استرس روانی و ناتوانی هیجانی را کاهش دهد.

پژوهشگران دانشگاه نیوانگلند تصمیم گرفتند بررسی کنند که ورزش تا چه اندازه می‌تواند در تخفیف علائم فرسودگی روانی ناشی از کار، موثر باشد. در این تحقیق، محققان تقریبا 50 فرد را که تا پیش از آن فعال نبودند، شرکت دادند، دوسوم آنها زنان 19 تا 68 ساله بودند که به سه گروه تقسیم شدند: یک گروه، تمرینات مربوط به قلب و عروق را انجام دادند، گروهی دیگر تمرینات مقاومتی و گروه سوم هم به زندگی یکجا نشینی سابق‌شان ادامه دادند. پیشامدهای ورزشی هر فرد به مدت 4 هفته براساس سه شاخص روانشناسی ارزیابی شد: شاخص پیشامد ذهنی ورزش که میزان واکنش‌های فرد نسبت به محرک‌های ورزشی را سنجش می‌کند؛ شاخص استرس دریافت شده که تعیین می‌کند فرد در چه موقعیت‌هایی و تا چه حد احساس استرس می‌کند؛ و “پرسش‌نامه فرسودگی شغلی ماسلاچ” که میزان فردیت زدایی، دستاورد شخصی و احساس فرسودگی هیجانی فرد را تعیین می‌کند.

این تیم تحقیقاتی دریافتند که تمرینات هوازی و مقاومتی هردومی‌توانند در افزایش تندرستی و درک و احساس دستاورد شخصی موفق باشند و استرس را کاهش دهند. اما تمرینات کاردیو، به طور خاص، می‌توانند موجب کاهش استرس روانی و فرسودگی هیجانی شوند؛ این دوعامل، دو جزء اصلی ناتوانی و فرسودگی روانی ناشی از کار هستند.

ما می‌دانیم که استرس مزمن به‌عنوان عاملی موثر در فرسودگی ذهنی، می‌تواند از راه‌های زیادی، اثر منفی روی مغز، قلب، و سیستم ایمنی بگذارد.براساس یک بررسی جدید در American Institute of Stress، تقریبا نیمی از کارگران آمریکایی گفتند که واکنشی ناتوان کننده دربرابر استرس در شغل‌شان احساس می‌کنند و این ناتوانی و ضعف درغلبه بر استرس مزمن، عاملی کلیدی برای پتانسیل کلی فرد در فرسودگی ذهنی ناشی از کار است.

پژوهشگران دانشگاه نیوانگلند، بعداز تکمیل مطالعات توصیه کردند که کارفرمایان فرصت‌هایی جهت تمرین و ورزش برای کارمندان و کارگران‌شان درنظر بگیرند تا در کاهش عوامل فرسودگی در زندگی شغلی‌شان به آنها کمک کنند. و خوشبختانه تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها در ایالات متحده در حال حاضر این تمهیدات را درنظر گرفته‌اند، چون فهمیده‌اند که کارمندان شاد و سالم، مسیر کاری درست و سالم را در پیش می‌گیرند، و تحرک داشتن میتواند نقشی مهم دراین رابطه ایفا کند.

منبع : www.alamto.com