reason_and_emotion_by_mick7177-d367mfk.png
سمت عقل برویم یا طرف احساسات را بگیریم و صلاح ما در کدام است؟

جعفر بای محقق پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی  اظهار کرد: انسان موجودی دو بعدی است که از بعد عقلانیت محض و احساسات تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: در زنان بعد احساسات قوی‌تر از بعد عقلانیت است اما در مردان برعکس زنان بعد عقلانیت قوی‌تر  از بعد احساسات است.

بای عنوان کرد: بعد احساسات برای ابراز دوستی، محبت، مهرورزی استفاده می‌شود اما بعد عقلانی راهنمایی کلی برای امور محاسباتی، حل مسئله و ارائه راهکارها بکار می‌رود.
وی تاکید کرد: انسان به تنهایی نمی‌تواند از بعد احساسات یا عقلانیت زندگی خود را پیش ببرد بلکه از روش آمیخته‌ای از عقل و احساسات باید کمک بگیرد.

این جامعه شناس گفت: با این وضعیت انسانها در 4 طبقه احساسات محض، عقلانیت محض، آمیخته‌ای از عقلانیت و احساسات که در برخی عقلانیت بر احساسات و در عده‌ای احساسات بر عقلانیت غلبه داشتهف تقسیم بندی می‌شود.

بای خاطر نشان کرد: ایده ‌آل‌ترین انسان کسی است که تناسب منطقی عقلانیت و احساسات داشته باشد.