images2-259x194

جهت فراگیری نحوه صحیح انجام این حرکت می توانید عکس را ببینید

منبع-http://drhoba.ir