دانشمندان آمريكايي دريافتند انسولين رشد داده شده در گياهان مي‌تواند ديابت را در موش‌ها درمان كند و اين يافته‌اي است كه روزنه اميدي براي درمان انسانهاي مبتلا به ديابت به وجود مي‌آورد.
به گزارش ساينس ديلي، دانشمندان دانشگاه زيست پزشكي فلوريداي مركزي تحت سرپرستي پروفسور “هنري دانيل” دريافتند مي‌توان در آينده انسولين را گياهاني تراريخته(اصلاح ژنتيكي شده) رشد داد و از آن براي پيشگيري از ديابت پيش از آنكه نشانه‌هاي اين بيماري بروز كند و يا براي درمان آن در مراحل پيشرفته، استفاده كرد.

اين گروه تحقيقاتي، گياه تنباكو را با ژن انسولين اصلاح ژنتيكي كردند و سپس سلولهاي گياه را گه در برودت زياد خشك شده بود، به صورت پودر به مدت هشت هفته به يك موش‌هاي پنج هفته‌اي مبتلا به ديابت دادند.

دانشمندان در پايان اين تحقيق دريافتند ميزان قند موجود در خون و ادرار موش‌هاي مبتلا به ديابت، طبيعي است و توليد انسولين توسط سلولهاي آنها، طبيعي است.

نتايج اين تحقيقات در شماره ژوئيه نشريه زيست فناوري گياهي به چاپ رسيده است.