پسیکوزهای عضوی

پسیکوزهای عضوی

پسیکوزهای عضوی عبارت از آن گونه اختلالهای روانی هستند که در نتیجه آسیب مغزی به وسیله ضربه، مواد شیمیایی و دارویی یا …