تعریفی از نقرس

تعریفی از نقرس

نقرس درد ناگهانی و شدید مفصلی است، که غالباً در انگشت شست پا ایجاد می شود. علت آن احتمالاً عدم تعادل متابولیکی …