ملانوم چشم

ملانوم چشم

این تومور یکی از تومورهای بدخیم و نادر مشیمیه است که غالبا همزمان با معاینه شبکیه کشف می شود. در مراحل اولیه …