بخشیدن خود | مجله پزشکی دکتر سلام
3 مطلب

اهمیت بخشش فردی

  بخشیدن خود و کنارآمدن با روحیات شخصی بسیار مهم و حائز اهمیت است باید بر احساساتی همچون شرم، سرزنش، احساس گناه …