پرفنازین‌ و خاصیت آن

پرفنازین‌ و خاصیت آن

 پرفنازين‌ در  بیماریاسكيزوفرني‌ و بیماران  رواني‌، مانيا و  داروی كمكي‌ كوتاه‌مدت‌ استرس در حالت شديد، تحريكات‌ رواني‌حركتي‌، هيجان‌ و تحريكات‌ رفتاري‌ شديدو …