واژه اوسیکولوپلاستی

واژه اوسیکولوپلاستی

اکثر افراد به جای واژه اوسیکولوپلاستی از تمپانوپلاستی استفاده می کنند. اوسیکولوپلاستی در واقع ترمیم استخوانچه های گوش میانی برای حفظ شنوایی …