میکروبی شدن معده چه دردسرهایی دارد؟

میکروبی شدن معده چه دردسرهایی دارد؟

غذا را بخوبی جویدن، وعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌هاي کم و تکراری د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر طول روز،  استفاده کردن از وعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه های سبک پیش  از خواب مي‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر …