مهارت بخشش

مهارت بخشش

افاردی که می بخشند و گذشت دارند از لحاظ روحی سالم و شاداب ترند بخشش یکی از بهترین خصوصیات افراد برونگراست.