زوجین کهنسال

زوجین کهنسال

دعوا و مشاجره در میان خانواده های سالمند و کهنسال اغلب بخاطر  کهولت سن و کم حوصله شدن آنان صورت می گیرد …