افزایش قد

افزایش قد

برای افزایش قد باید ابتدا علل کوتاهی قد بررسی شود و سپس با نظر پزشک برای افزایش قد اقدام مناسب انجام شود …